Выставочная федерация Украины
Exhibition federation of Ukraine
Укр   Рус   Eng


 

Кодекс чесного бізнесу

КОДЕКС ЧЕСНОГО БІЗНЕСУ
(Правила професійної етики у конкуренції)
Виставкової федерації України

1. ПРЕАМБУЛА
Кодекс чесного бізнесу ВФУ - це зібрання правил етичного ведення виставкової діяльності та добросовісної конкуренції у виставковому бізнесі, зобов'язання дотримуватись яких добровільно беруть на себе виставкові фірми, що працюють в Україні. Цей Кодекс базується на визнанні виставковими фірмами своєї відповідальності перед споживачами і перед суспільством та необхідності забезпечити баланс між інтересами виставкового бізнесу та інтересами учасників і відвідувачів виставок.
Цей Кодекс являє собою Правила професійної етики у конкуренції, що передбачені Статтею 33 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", і застосовується відповідно до норм цього Закону. Цей Кодекс є інструментом громадського саморегулювання виставкової діяльності в Україні, що, відповідно до принципів громадянського суспільства, демонструє відповідальність бізнесу шляхом встановлення додаткових самообмежень порівняно із чинним законодавством України. Кодекс, у першу чергу, є засобом самодисципліни, але призначений також для використання судами та органами державної влади в якості довідкового документу, відповідно до чинного законодавства.
Цей Кодекс ґрунтується на принципах вільного ринку, що передбачають рівність умов для усіх суб'єктів виставкової діяльності, чесну і добросовісну конкуренцію та вільний вибір споживачів - учасників та відвідувачів виставок.
Цей кодекс базується на Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції", а також Міжнародному Кодексі рекламної діяльності Міжнародної торгової палати і повинен використовуватися разом із цими документами.

2. ЧИННІСТЬ КОДЕКСУ
Приєднатись до цього Кодексу може будь-яка виставкова фірма (організатор чи розпорядник виставки, виставковий центр), незалежно від її членства у Виставковій Федерації України або іншій асоціації підприємств чи громадській організації.
Приєднання до цього Кодексу здійснюється шляхом підписання його уповноваженим представником виставкової фірми.
Приєднання до цього Кодексу означає взяття виставковою фірмою на себе підвищеної відповідальності у своїй діяльності шляхом виконання правил, що викладені у цьому Кодексі.
Приєднання чи неприєднання до цього Кодексу не може служити підставою для будь-якої дискримінації виставкової фірми з боку інших суб'єктів господарської діяльності, суду, органів державної влади чи місцевого самоврядування.

3. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
В рамках цього кодексу термін "виставка" повинен розглядатися у найбільш широкому сенсі, включаючи науково-технічні і торговельно-промислові виставки, гуртові та роздрібні ярмарки, ярмарки-продажі, корпоративні виставки-презентації, а також експозиції, що супроводжують конференції, конгреси та симпозіуми.
Термін "споживач" повинен розглядатися у найбільш широкому сенсі, включаючи учасників і відвідувачів виставок, як таких, що представляють юридичних осіб, так і тих, що являють собою приватних споживачів.
Термін "виставкова фірма" означає організаторів чи розпорядників виставок, виставкові центри чи власників об'єктів нерухомості, де проводяться виставки.

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Виставкові фірми повинні ґрунтувати свою діяльність на принципах права та моралі, відповідальності перед споживачами та перед суспільством.
Виставкові фірми зобов'язані прикладати усіх зусиль для підвищення суспільної ролі та публічного іміджу виставкової діяльності, довіри громадян, підприємств та держави до неї.
Виставкові фірми повинні вживати усіх заходів до підвищення якості виставкових послуг та найкращого задоволення інтересів споживачів, захисту матеріальної та інтелектуальної власності громадян, суб'єктів підприємництва та держави, збереження навколишнього середовища.
Виставкові фірми повинні будувати взаємовідносини між собою на засадах відкритості, чесності та правдивості, за умов збереження комерційної таємниці.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСТАВКИ
Інформація про виставки - це будь-які оголошення чи реклама у друкованих засобах масової інформації, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, зовнішня та внутрішня реклама, брошури чи листівки (або інші друковані матеріали), призначені для поштової або факсової розсилки чи персональних продажів, а також прес-релізи, інтерв'ю та статті співробітників виставкової фірми.
Інформація про виставки повинна бути чесною і правдивою. Інформація про виставки повинна розроблятися із почуттям відповідальності перед споживачами і суспільством і повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції.
Будь-яка інформація про виставки не може мати негативний вплив на загальну довіру громадськості до виставкової діяльності.
Інформація про виставки повинна ґрунтуватися на наступних принципах.
5.1. Достовірність. Інформація про виставки не може містити інформації чи зображень, які безпосередньо чи опосередковано, за рахунок замовчування, двозначності чи перебільшення, можуть ввести споживача в оману стосовно:
5.1.1. - організатора виставки і країни його походження;
5.1.2. - порядкового номеру, дати першого проведення чи періодичності виставки;
5.1.3. - тематики виставки;
5.1.4. - характеру виставки (універсальна чи спеціалізована, розрахована на масову чи професійну аудиторію, виставка чи ярмарок і таке інше);
5.1.5. - ціни, безкоштовності або інших умов участі у виставці чи її відвідування; переліку робіт та послуг, що включаються у ціну виставкової площі чи ціну відвідання;
5.1.6. - прав інтелектуальної власності щодо знаків для товарів і послуг виставки;
5.1.7. - офіційної підтримки виставки органами державної влади, місцевого самоврядування, міжурядовими чи міжнародними недержавними організаціями, галузевими об'єднаннями, асоціаціями підприємств чи громадськими організаціями;
5.1.8. - наявності у виставки чи її організатора нагород, призів чи дипломів або інших відзнак (між іншим, при наявності у виставки певних відзнак, ці відзнаки можуть використовуватися виключно в інформації про цю виставку і не можуть використовуватися в інформації про інші виставки цього ж організатора);
5.1.9. - переліку та якості послуг, що можуть бути надані учасникам чи відвідувачам.
В інформації про виставки не допускається використання посилань на результати досліджень, які насправді не були проведені, використання цитат із неіснуючих офіційних листів чи публікацій у пресі, використання неправдивих цитат представників учасників чи відвідувачів виставок.
5.2. Порівняння. Інформація про виставки, що містить порівняння, повинна бути виконана таким чином, щоб порівняння не могло ввести споживача в оману. Параметри, що порівнюються, повинні базуватися на фактах, щодо яких можуть бути представлені докази, і не можуть добиратися тенденційно.
5.3. Статистичні дані. Забороняється неправомірне використання статистичних даних щодо виставки, а саме завищення статистичних даних чи маніпулювання ними (вказування загальної виставкової площі в якості чистої виставкової площі, вказування кількості представлених торгових марок, експонатів чи їх виробників в якості кількості учасників виставки і таке подібне). Заохочується перевірка статистичних даних незалежним аудитом.
5.4. Свідчення. Інформація про виставки не може містити свідчень чи посилань на них, що не є достовірними та не ґрунтуються на досвіді осіб, що їх надають. Не можуть використовуватись свідчення, що є застарілими (тобто відносяться до виставки, що була раніше ніж попередня) чи відносяться до інших виставок, без прямого на те посилання.
5.5. Наклеп. Інформація про виставки не може містити прямого чи опосередкованого наклепу на іншу виставку чи її організатора, їх висміювання чи приниження, інформації щодо якості їхніх послуг.
5.6. Захист приватності. Інформація про виставки не може містити зображень або висловів будь-яких осіб чи посилань на них, якщо не отримано попередньої згоди цих осіб (за винятком випадків, коли вислови особи опубліковані у засобах масової інформації).
5.7. Використання репутації. Інформація про виставки не може містити назв чи знаків для товарів і послуг підприємств, організацій та установ (включаючи органи державної влади та місцевого самоврядування), що можуть ввести споживача в оману стосовно участі вказаних підприємств, організацій чи установ у виставці або стосовно підтримки ними цієї виставки.
5.8. Імітація. Інформація про виставки не може імітувати інформацію про інші виставки таким чином, щоб створювалася можливість введення споживачів в оману.

6. ДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ
Виставкові фірми у своїй діяльності повинні дотримуватися принципів добросовісної конкуренції:
6.1. - не допускати використання зареєстрованих назв, найменувань, знаків для товарів і послуг інших виставок;
6.2. - утримуватися від використання назв виставок, що схожі на зареєстровані назви інших виставок;
6.3. - утримуватися від використання назв, що схожі на зареєстровані назви інших виставок;
6.4 - оголошувати свої плани щодо проведення виставок на наступний рік, як правило, не пізніше ніж за 3 місяці до кінця поточного року;
6.5. - не допускати дискредитації інших виставкових фірм шляхом поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей про них, які завдають або можуть завдати шкоди їх діловій репутації;
6.6. - не вдаватися до заохочення журналістів чи редакторів засобів масової інформації до поширення неправдивих відомостей про власні виставки чи інші виставки;
6.7. - при придбанні прав на проведення виставок на підставі купівлі фірм чи об'єктів інтелектуальної власності, придбанні ліцензій або франшиз - дотримуватися тих же норм чинного антимонопольного законодавства про концентрацію, що і при злитті компаній;
6.8. - не вдаватися до спонукання у будь-якій формі учасників та відвідувачів до відмови від участі чи відмови від відвідування інших виставок.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Відповідальність за дотримання правил, викладених у цьому Кодексі, несе виставкова фірма.
Відповідальність щодо реклами виставок відноситься до всієї реклами, у тому числі текстів чи зображень, отриманих з інших джерел. Отримання з інших джерел не може бути виправданням порушення правил. Виправданням порушення правил не може бути також той факт, що надалі споживачам була представлена інша реклама, що не порушує правил. Для фактів, що допускають можливість перевірки, повинні матися докази, що можуть бути безпосередньо та негайно представлені для перевірки.
Факт порушення правил, викладених у цьому Кодексі, може бути встановлений відповідним третейським судом. У цьому разі настають наслідки, передбачені Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Законом України "Про захист економічної конкуренції" та Законом України "Про рекламу", відповідно до процедур та відповідальності, встановлених цими законами.


Ухвалено Правлінням ВФУ 07.02.2003 р.The Global Association
of the Exhibition Industry

Всемирная ассоциация
выставочной индустрии